The Ledbury (London, UK), January 2016 - Hammer-Lahav